CDS/NDA/AFCAT Written preparation 2nd Batch starting from 19 Nov 2012....   Hurry Up!!! Limited Seats!!!               CDS/NDA/AFCAT Written preparation 2nd Batch starting from 19 Nov 2012....   Hurry Up!!! Limited Seats!!!               CDS/NDA/AFCAT Written preparation 2nd Batch starting from 19 Nov 2012....   Hurry Up!!! Limited Seats!!!               CDS/NDA/AFCAT Written preparation 2nd Batch starting from 19 Nov 2012....   Hurry Up!!! Limited Seats!!!               CDS/NDA/AFCAT Written preparation 2nd Batch starting from 19 Nov 2012....   Hurry Up!!! Limited Seats!!!               CDS/NDA/AFCAT Written preparation 2nd Batch starting from 19 Nov 2012....   Hurry Up!!! Limited Seats!!!               CDS/NDA/AFCAT Written preparation 2nd Batch starting from 19 Nov 2012....   Hurry Up!!! Limited Seats!!!               CDS/NDA/AFCAT Written preparation 2nd Batch starting from 19 Nov 2012....   Hurry Up!!! Limited Seats!!!               CDS/NDA/AFCAT Written preparation 2nd Batch starting from 19 Nov 2012....   Hurry Up!!! Limited Seats!!!               CDS/NDA/AFCAT Written preparation 2nd Batch starting from 19 Nov 2012....   Hurry Up!!! Limited Seats!!!               CDS/NDA/AFCAT Written preparation 2nd Batch starting from 19 Nov 2012....   Hurry Up!!! Limited Seats!!!              


  
 

E¨ÉqÉ MäüËUrÉU ClxOûÏšÔOû-LMü xÉTüsÉ rÉɧÉÉ
 
     
     E¨ÉqÉ MäüËUrÉU ClxOûÏšÔOû (mÉëÉ0)ÍsÉ0 MüÉlÉmÉÑU ,lÉå uÉwÉï 1998 qÉåÇ U¤ÉÉ xÉÇoÉÍkÉiÉ mÉëuÉåzÉ mÉUϤÉÉ mÉëÍzɤÉhÉ zÉÑ ÌMürÉÉ | rÉWû AirÉÇiÉ aÉuÉï MüÉ ÌuÉwÉrÉ Wæû,ÌMü E¨ÉqÉ MäüËUrÉU ClxOûÏšÔOû lÉåÇ AirÉÇiÉ AsmÉ AuÉÍkÉ qÉåÇ WûÏ E¨ÉU pÉÉUiÉ qÉåÇ xÉuÉï´Éå¸ mÉëSzÉïlÉ MüUlÉå uÉÉsÉå xÉÇxjÉÉlÉ MüÉ aÉÉæUuÉ mÉëÉmiÉ MüUÉ û|
     xÉÇxjÉÉlÉ MüÉå mÉëÉmiÉ aÉÉæUuÉ CxÉMåü ÌlÉSåzÉMü aÉhÉ, xÉÇU¤ÉMü LuÉÇ EŠ xiÉUÏrÉ ÍzɤÉMüÉåÇ Måü AjÉMü mÉërɦÉÉåÇ MüÉ mÉËUhÉÉqÉ Wæû | uÉÉrÉÑxÉålÉÉ qÉåÇ xYuÉÉQïûlÉ sÉÏQûU Måü xÉÉjÉ eÉÏ.OûÏ.AÉå. MüÐ qÉWûiuÉmÉÔhÉï pÉÔÍqÉMüÉ MüÉ ÌlÉuÉÉïWûlÉ MüUlÉå Måü mɶÉÉiÉ xYuÉÉQïûlÉ sÉÏQûU LqÉ0LxÉ0rÉÉSuÉ, jÉsÉxÉålÉÉ Måü MülÉïsÉ oÉÉeÉmÉrÉÏ LuÉÇ ÌoÉëaÉåÌQûrÉU LqÉ.LlÉ ZÉÉlÉ Måü xÉWûrÉÉåaÉ xÉå xÉÇxjÉÉlÉ Måü ÌlÉSåzÉMü aÉhÉ ´ÉÏ uÉÉD0Måü0E¨ÉqÉ LuÉÇ ´ÉÏ AÂhÉålSì xÉÉålÉÏ EŠ ÍzÉͤÉiÉ(oÉÏ.OåûMü. ,LqÉ.oÉÏ.L.) rÉÑuÉÉ AmÉlÉÏ xɤÉqÉ EŠ ÍzÉͤÉiÉ rÉÑuÉÉ OûÏqÉ Måü xÉÉjÉ xÉÇxjÉÉlÉ MüÉå lÉrÉÏ FÆcÉÉCrÉÉåÇ mÉU mÉWÒðûcÉÉlÉå Måü ÍsÉrÉå MüÌOûoÉ® WæÇû | xÉÇxjÉÉlÉ xÉå mÉëÌiÉqÉÉWû 4 xÉå 5 rÉÑuÉÉ U¤ÉÉ AMüÉSqÉÏ (ÌQûTåÇüxÉ) qÉåÇ eÉÉiÉå WæÇû|
      xÉÇxjÉÉlÉ MüÐ xÉpÉÏ EmÉsÉÎokÉrÉÉð ÌuɱÉÍjÉïrÉÉåÇ Måü xÉTüsÉ mÉëSzÉïlÉ Måü AÉkÉÉU mÉU WæÇû | LMü oÉWÒûiÉ WûÏ urÉuÉÎxjÉiÉ ÍzɤÉhÉ mÉëÌ¢ürÉÉ Måü ²ÉUÉ NûɧÉÉåÇ MüÉå qÉÉlÉÍxÉMü ÃmÉ xÉå iÉærÉÉU ÌMürÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû | ÎeÉxÉxÉå NûÉ§É mÉUϤÉÉ qÉåÇ ApÉÔiÉmÉÔuÉï mÉëSzÉïlÉ MüUiÉå WÒûL, xÉTüsÉ WûÉåiÉå WæÇû | xÉÇxjÉÉlÉ qÉåÇ qÉlÉÉåoÉsÉ oÉRûÉlÉå WåûiÉÑ xÉqÉrÉ-xÉqÉrÉ mÉU ElWåÇû xÉålÉÉ Måü AÍkÉMüÉËUrÉÉåÇ xÉå ÍqÉsÉÉrÉÉ eÉÉiÉÉ Wæû |
 
     pÉÉUiÉÏrÉ xÉålÉÉ qÉåÇ cÉÑlÉå AmÉlÉÉ xÉÑlÉWûUÉ pÉÌuÉwrÉ
 
         uÉæµÉÏMüUhÉ Måü CxÉ SÉæU qÉåÇ eÉWûÉð LMü iÉUTü xÉUMüÉUÏ lÉÉæMüËUrÉÉåÇ qÉåÇ MüqÉÏ WûÉå UWûÏ Wæû,uÉWûÏ SÕxÉUÏ AÉåU xÉålÉÉ WûÏ LåxÉÉ urÉÉmÉMü ¤Éå§É Wæû,eÉWûÉð pÉÉUiÉÏrÉ rÉÑuÉÉAÉå Måü ÍsÉrÉå mÉëÌiÉ uÉwÉï oÉWÒûiÉ AÍkÉMü xÉÇZrÉÉ qÉå lÉÉæMüËUrÉÉð EmÉsÉokÉ WûÉåiÉÏ Wæû |
          xÉålÉÉ qÉå ÌlÉrÉÑÎYüiÉ xÉå LMü AÉåU eÉWûÉð xÉUMüÉUÏ xÉåuÉÉ MüÉ xÉÑrÉÉåarÉ oÉlÉiÉÉ Wæû, uÉWûÏ rÉWû ElÉ xÉÌ¢ürÉ lÉuÉ-rÉÑuÉMüÉå LuÉÇ rÉÑuÉÌiÉrÉÉå MüÉå AirÉliÉ UÉåqÉÉÇcÉMü, qÉWûiuÉmÉÔhÉï, SåzÉ mÉëåqÉ MüÐ pÉÉuÉlÉÉ xÉå AÉåiÉ-mÉëÉåiÉ iÉjÉÉ cÉÑlÉÉæiÉÏ mÉÔhÉï eÉÏÌuÉMüÉ (MæüËUrÉU) EmÉsÉokÉ MüUÉiÉÏ Wæû, eÉÉå SåzÉ MüÐ U¤ÉÉ Måü ÍsÉrÉå AmÉlÉÏ xÉuÉïxrÉ lrÉÉæNûÉuÉU MüUlÉå Måü ÍsÉrÉå AÉiÉÑU UyiÉå Wæû| xÉålÉÉ qÉå mÉëuÉåzÉ Måü ²ÉUÉ AÉmÉMüÉå SÉåWûUÉ sÉÉpÉ mÉëÉmiÉ WûÉåiÉÉ Wæû| mÉëjÉqÉ xÉUMüÉUÏ xÉåuÉÉ xÉå mÉëÉmiÉ WûÉålÉå uÉÉsÉÏ xÉqÉÉÎeÉMü mÉycÉÉlÉ uÉ xÉÑU¤ÉÉ | ̲iÉÏrÉ SåzÉ MüÐ U¤ÉÉ Måü ÍsÉrÉå mÉëxiÉÑiÉ UWûlÉå MüÉ AÉiqÉ aÉÉæUuÉ iÉSèeÉlrÉ xÉælrÉ xÉqqÉÉlÉÉåÇ LuÉÇ AsÉÇMüUhÉÉæ MüÐ mÉëÉÎmiÉ; xÉÉjÉ WûÏ U¤ÉÉ xÉåuÉÉAÉå qÉå AÉMüwÉïMü qÉÉæÌSìMü mÉËUsÉÎokÉrÉÉåÇ Måü AsÉÉuÉÉ RåûU xÉÉUÏ xÉÑÌuÉkÉÉLå pÉÏ EmÉsÉokÉ WûÉåiÉÏ Wæû|
 

 
Announcement
 
 
 vikash123
 Hi am vikash singh fghggh
----------------------------------
 Sistech
 hjqwweerrrr
----------------------------------
 Sistech
 fdfdfdfdfdfdfd
----------------------------------
 Uttam
 Welcome in uttam career
----------------------------------
 asdf
 ffvff
----------------------------------
 
 
 
   
 
Our Mission
 
     

Provide a Co-Operative Learning Experience Whereby The Team Learns From Participants as much as participants from Team


 

Understand and cultivate Individual Proficiencies and interest